Algemene Voorwaarden

1. Definities

Ondernemer : eigenaar van de webshop

Consument : natuurlijke persoon die iets koopt voor zichzelf (persoonlijk of eigen gebruik), eindgebruiker

Overeenkomst : overeenkomst op afstand die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de verkoop uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand

Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de ondernemer en de consument gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven aanwezig te zijn

Dag : kalenderdag

Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand

Bedenktermijn : termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht; wettelijk vastgelegd op 14 dagen

Modelformulier voor herroeping : het in bijlage van deze voorwaarden terug te vinden formulier te gebruiken voor annulatie van de overeenkomst

2. Identiteit van de ondernemer

POLYESTERSHOP.BE – Steenweg op Waarloos 63 Blok A Unit 1 – BE-2840 Reet (Rumst)

Telefoon : +32(0)472 70 77 70

Email : info@polyestershop.be

Polyestershop.be is een geregistreerd merk van Polyvijvers bvba met maatschappelijke zetel te BE-2570 Duffel, Rietlei 69, BTW-nummer BE874.785.194, RPR Mechelen 0874.785.194

3. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst definitief wordt gesloten wordt de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld. Door het louter definitief afronden van de overeenkomst wordt de consument geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

4. Het aanbod

Alle producten die op de webshop worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw omschreven. De afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de producten.

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties op etiketten en technische fiches en aan de redelijke eis van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

De vermelde prijzen bij de producten zijn inclusief BTW en geldig op de dag van aanbieding.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

De aangeboden producten zijn normaal gezien steeds op voorraad, tenzij anders aangegeven op de webshop. Indien het toch zou gebeuren dat het artikel uit voorraad is, wordt de consument hiervan langs digitale weg zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Deze laatste heeft op die moment het recht om de bestelling binnen de 3 dagen te annuleren.

5. De overeenkomst

De overeenkomst komt geldig tot stand door enerzijds de aanvaarding door de consument van het aanbod en impliciet daarmee de algemene voorwaarden en door anderzijds de bevestiging van de ontvangst van de bestelling door de ondernemer.

De ondernemer bevestigt de ontvangst van de bestelling steeds via een e-mail met een samenvatting van de bestelling en een link naar de algemene voorwaarden. Zolang deze bevestiging door de ondernemer niet is verzonden kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de ondernemer gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten (bv. bestelling geplaatst door minderjarige, bestelbon onvolledig, onbetaalde bestellingen in het verleden, …) is hij gerechtigd om de bestelling via een gemotiveerde e-mail te weigeren of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

De uitvoering van de overeenkomst komt pas tot stand nadat de ondernemer de betaling van de consument heeft ontvangen. Deze ontvangst van betaling zal eveneens door de ondernemer aan de consument worden bevestigd via een e-mail vergezeld van een factuur.

6. Levering

De levering gebeurt door hetzij de ondernemer zelf, hetzij door een door hem gemachtigde derde.

De levering gebeurt binnen België en Nederland.

De verzendkost bedraagt € 9,95 voor een bestelling minder dan € 50,00 en de verzending is gratis voor een bestelling vanaf € 50,00.

De plaats van de levering is deze die de consument aangaf tijdens de bestelling, tenzij nadien via e-mail tussen ondernemer en consument anders overeengekomen.

De levering gebeurt “tot op de drempel”. Iedere overeenkomst tussen consument en leverancier van de bestelling aangaande het binnenbrengen van de bestelling gebeurt op risico van de consument en valt volledig buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer.

Na bevestiging van de bestelling zal de ondernemer een redelijke leveringstermijn in acht nemen, doch uiterlijk binnen de 30 dagen. Indien een levering niet, dan wel slechts gedeeltelijk, kan worden uitgevoerd binnen deze termijn, ontvangt de consument hiervan een verwittigingsmail, uiterlijk binnen de 5 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos geheel of gedeeltelijk te ontbinden binnen de 3 dagen. Na ontbinding zal de ondernemer het reeds betaalde bedrag van de geannuleerde bestelling opnieuw overmaken via hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders per e-mail overeengekomen tussen ondernemer en consument.

De consument zal steeds per e-mail op de hoogte worden gebracht van het moment waarop de bestelling uit het magazijn vertrekt voor levering.

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de levering van de bestelling. Het risico van beschadiging of verlies berust bij de ondernemer tot op het ogenblik van levering op het afgesproken adres, tenzij per e-mail anders overeengekomen tussen ondernemer en consument.

Bij inontvangstneming van het product dient de consument of een door hem aangestelde derde te controleren of de levering conform de bestelling is. Alle klachten in verband met foutieve, beschadigde of ontbrekende producten dienen op dat ogenblik door de consument of de derde genoteerd te worden op de verzendingsnota van de leverancier. Vanaf de ondertekening van de verzendingsnota zonder voorbehoud kan de consument zich niet meer tot de ondernemer richten wegens gebrek in de levering en wordt de levering geacht correct te zijn gebeurd.

7. Herroepingsrecht

Krachtens de Belgische wet op de handelspraktijken heeft de consument in het kader van de verkoop op afstand het recht om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

De ondernemer mag steeds informeren naar de reden van herroeping, doch de consument is niet tot opgave hiervan verplicht.

Tijdens de 14 dagen bedenktijd is de consument verplicht om het product en de verpakking zorgvuldig te hanteren. Het uitgangspunt is dat de consument het product hanteert zoals hij in een winkel zou doen. Indien de consument zich hier niet aan houdt, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van het product.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, maakt hij dit op ondubbelzinnige wijze kenbaar aan de ondernemer via e-mail (info@polyestershop.be), bij voorkeur door toevoeging van het herroepingsformulier. Na elektronische melding van de herroeping zendt de ondernemer onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding met daarin, indien nodig, verdere instructies in verband met de terugzending van het product.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Als de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Het product dient uiterlijk binnen de 14 dagen na kennisgeving van de herroeping in originele staat en verpakking terug gezonden te worden naar de zetel van de ondernemer (Polyestershop.be – Steenweg op Waarloos 63 Blok A – Unit 1 – BE-2840 Reet (Rumst)). De consument regelt en betaalt zelf het transport tenzij anders per e-mail overeengekomen tussen ondernemer en consument.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en ongeopende verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De kosten, het risico en de bewijslast voor het terugzenden van het product worden gedragen door de consument.

De ondernemer zal de terugbetaling van de aankoopprijs, exclusief de eventuele leveringskosten, uitvoeren binnen de 5 dagen na herontvangst van het product. De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders aangegeven op het herroepingsformulier of per e-mail anders overeengekomen tussen ondernemer en consument.

Uitsluiting van het herroepingsrecht :

Producten die gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn zullen in geen geval worden teruggenomen.

Producten (harsen, coatings, …) die werden ingekleurd volgens een bepaalde RAL-kleur zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en worden niet terug genomen. Indien u niet zeker bent van de door u gekozen kleur kan u de uitsluiting van herroepingsrecht steeds vermijden door het pigment in de gewenste RAL-kleur apart te bestellen en zelf de inkleuring te doen.

8. Betaling

De consument dient de betaling onmiddellijk uit toe voeren bij het plaatsen van de bestelling. De consument heeft de volgende betalingsmogelijkheden : Overschrijving / Kredietkaart / KBC / Belfius / ING / iDeal.

Alle betalingen worden uitgevoerd met Mollie, een marktleider in het online betalingsverkeer.

De consument voert zijn betalingsgegevens in bij de bestelling maar de ondernemer zal de consumentenrekening pas debiteren op het ogenblik dat het bestelde product wordt verzonden.

9. Beperking van aansprakelijkheid

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor technische defecten van de webshop. De ondernemer zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de webshop.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de informatie in handleidingen en verwerkingsfiches of voor de manier waarop die informatie gebruikt kan worden.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor elke vorm van ongemak of schade voortkomende uit een verkeerd gebruik of andere toepassing dan aangegeven op de webshop of desgevallend op de te consulteren verwerkingsfiche.

De ondernemer staat slechts garant voor de kwaliteit van het product. Blijkt deze niet in overeenstemming te zijn, blijft de verbintenis van de ondernemer beperkt tot de kwalitatieve vervanging, of indien niet mogelijk, tot teruggave van de prijs, ongeacht de gevolgen van het gebrek.

Iedere aansprakelijkheid wordt afgewezen voor zover niet door de wet verboden.

10. Ontlastingsbeding

De consument verklaart kennis te hebben genomen van de toepassings- en gebruiksvoorwaarden van de door hem aangekochte producten.

De ondernemer is hiermee ontlast van zijn aansprakelijkheid hieromtrent en wijst bij voorbaat elke vordering tot schadevergoeding af.

11. Klachtenregeling

Voor eventuele klachten kan de consument steeds terecht bij de ondernemer via info@polyestershop.be

12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

De Belgische wet is van toepassing.

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel van de ondernemer is gevestigd.

Het loutere feit van nietigheid van één van de clausules in de algemene voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige clausules.

 

Bijwerken…
  • Geen producten in je winkelmand.