Privacy Policy

(versie 01/07/2019)

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, wat betekent dat wij handelen conform de privacywetgeving. Zo trachten wij daarom in deze Privacy Policy in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken,  hoe wij deze beschermen en wat uw rechten in dit verband zijn.

GDPR in België

Op 25 mei 2018 trad de GDPR-wetgeving (General Data Privacy Regulation) (in het Nederlands AVG-Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking . Deze nieuwe wetgeving introduceerde eengemaakte regels om de persoonsgebonden gegevens van burgers beter te beschermen binnen de Europese Unie. Concreet wil dit zeggen dat je als burger veel meer inzicht krijgt in de manier waarop organisaties persoonsgegevens verzamelen en verwerken. En voor een organisatie betekent dit dat je aan heel wat verplichtingen moet voldoen en op een open manier dient te communiceren met personen waarvan je gegevens gebruikt, dit bij wijze van privacy statement.

Wie verzamelt de gegevens?

Voor vragen en opmerkingen aangaande de privacy policy kan u terecht bij de eigenaar van de website/webshop en verantwoordelijke voor de verwerking van de verkregen persoonsgegevens

POLYESTERSHOP.BE
Steenweg op Waarloos 63 Blok A Unit 2
BE-2840 Reet (Rumst)
Telefoon : +32(0)472 70 77 70 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00)
Email : info@polyestershop.be

Polyestershop.be is een geregistreerd merk van Polyvijvers bvba met maatschappelijke zetel te BE-2570 Duffel, Rietlei 69, BTW-nummer BE874.785.194, RPR Mechelen 0874.785.194

Welke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen volgende gegevens :

– naam en voornaam
– adres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– rekeninggegevens
– bedrijfsgegevens (naam, adres, BTW-nummer)
– type browser
– IP-adres
– surfgedrag

Wat is het doel van de gegevensverzameling?

De verkregen persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Met andere woorden de verwerking van de gegevens blijft steeds beperkt tot enkel diegenen die minimaal nodig zijn voor de doeleinden :

 • Registratie van klanten
 • Communicatie met klanten
 • Beheer van bestellingen
 • Levering van goederen
 • Opmaken van facturen
 • Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • 0ptimalisering van de website/webshop

Wat is de rechtsgrond van de gegevensverzameling?

Door de registratieprocedure of door het plaatsen van een bestelling beschikken wij over uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omdat u deze bewust heeft ingevuld om gebruik te maken van onze diensten. Wij beschikken over deze gegevens met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden.

Door het gebruik van cookies beschikken wij over informatie zoals type browser, het type toestel en het IP-adres omdat u deze uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Alles over ons cookiegebruik kan u nalezen in de Cookie Policy. Wij beschikken over deze gegevens met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren.

Met wie worden de gegevens allemaal gedeeld?

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt vertrouwelijk binnen ons eigen bedrijf.  Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Zo zullen onder meer de strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven :

– aan een transporteur om een vlotte en correcte levering te garanderen
– aan een accountant voor de boekhoudkundige verwerking
– aan een IT-dienst voor het verzorgen van de internetomgeving
– aan een betaalplatform om creditcard-transacties te verwerken
– aan incassobureaus of gerechtsdeurwaarders om schulden in te vorderen

Wij doen hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens ons afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde verwerkers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens. Doch worden door ons alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om het risico op inbreuken te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijven.

Concreet wil dat dus zeggen dat we:

 • trachten te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen door middel van een beveiligde site (HTTPS ) en het gebruik van wachtwoorden op al onze systemen
 • de integriteit van de gegevens beschermen doordat dat ze niet zomaar gewijzigd of gewist worden
 • vermijden dat de gegevens verloren gaan door regelmatig een back-up te maken

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wat zijn de rechten van de gebruikers?

Dankzij de GDRP krijgen de betrokkenen veel meer rechten in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing:

 1. Recht op inzage

De gebruiker waarvan gegevens werden verzameld, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn gegevens en de wijze van verwerking ervan.

 1. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft het recht om na inzage foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

 1. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

 1. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 1. Recht om toestemming in te trekken

De gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de verzamelde gegevens en zijn toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan en binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

 1. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

 1. Recht op overdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een derde te laten overdragen na voorafgaandelijke legitimatie en binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten per post tot Polyestershop, Steenweg op Waarloos 63 Blok A Unit 2, BE-2840 Reet (Rumst) of per e-mail tot info@polyestershop.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Uw verzoek wordt binnen de kortst mogelijke termijn, uiterlijk één maand na het ontvangen van het verzoek, behandeld en verwerkt.

Wij behouden ons echter het recht voor een verzoek te weigeren indien u  op een buitensporige manier bovenvermelde rechten uitoefent.

Wat met de gegevens van minderjarigen

De verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben, is onderworpen aan de tussenkomst van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) dienen in het belang van de minderjarige deze Privacy Policy te lezen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, en zullen namens hem zijn rechten als betrokkene uitoefenen.

Ouders en wettelijke vertegenwoordigers dienen toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van website/webshop en hem bewust te maken van de verwerking van de persoonsgegevens op grond van onze Privacy- en Cookie Policy.

Wijziging van de Privacy- en Cookie Policy

Wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan de Privacy- of Cookie Policy zullen wij deze openbaar maken, veranderen wij de datum van de “versie” bovenaan het document en geven wij ook mee wat er gewijzigd werd.

Divers

Op deze Privacy Policy is het Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot de Privacy Policy en/of de Cookie Policy vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Bijwerken…
 • Geen producten in je winkelmand.